سه شنبه بیستم فروردین 1392

حرف ّآخر

هزار خواهش و آیا

هزار پرسش و اما

هزار چون و هزاران چرای بی زیرا

هزار بود و نبود

هزار شاید وباید

هزار باد و مباد

هزار کارنکرده

هزارکاش و اگر

هزاربارنبرده

هزاربوک و مگر

هزاربارهمیشه

هزاربارهنوز

مگر تو ای همه هرگز

مگر تو ای همه هیچ

مگر تو نقطه ی پایان

براین هزار خط ناتمام بگذاری

مگر تو ای دم آخر

در این میانه تو

سنگ تمام بگذاری


برچسب‌ها: اشعارقیصرامین پور
نوشته شده توسط پرنیا مطیعی در 18:54 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه نوزدهم فروردین 1392

لحظه های کاغذی

 

                                             خسته ام از آرزوها؛آرزوهای شعاری

                                            شوق پرواز مجازی؛بالهای استعاری

                                  لحظه های کاغذی را؛روز وشب تکرارکردن

                                        خاطرات بایگانی ؛زندگی های اداری

                                   آفتاب زرد وغمگین؛پله های رو به پایین

                            سقفهای سرد و سنگین؛آسمانهای اجاری

                       با نگاهی سرشکسته؛چشمهایی پینه بسته

                  خسته از درهای بسته؛خسته از چشم انتظاری

                          صندلیهای خمیده؛میزهای صف کشیده

                        خنده های لب پریده؛گریه های اختیاری

                    عصر جدولهای خالی؛پارکهای این حوالی

                 پرسه های بی خیالی؛نیمکتهای خماری

             رونوشت روزها را؛روی هم سنجاق کردم

      شنبه های بی پناهی؛جمعه های بی قراری

                  عاقبت پرونده ام را؛با غبار آرزوها

  خاک خواهد بست روزی؛باد خواهد برد باری

  روی میز خالی من؛صفحه ی باز حوادث

در ستون تسلیتها؛نامی از ما یادگاری


                          قیصرامین پور


برچسب‌ها: اشعارقیصرامین پور
نوشته شده توسط پرنیا مطیعی در 21:9 |  لینک ثابت   •